Пошук

Дякуємо за відвідування сайту https://www.altek.ua.
Ми повідомляємо нижче наступну інформацію для того, щоб пояснити політику збору,
зберігання та обробку інформації, отриманої на нашому сайті. Також ми інформуємо вас про
Використання персональних даних.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення про обробку та захист персональних даних розроблено відповідно до
законодавства та правових актів України.

1.2 Метою розробки цього Положення є визначення порядку збирання, запису, систематизації,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передача
(поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення
персональних даних, що обробляються на сайті

1.3 Це Положення застосовується до всіх сайтів компанії Альтек, які містять посилання на дану
Положення незалежно від способу їх використання або доступу, включаючи доступ з
мобільних пристроїв, зокрема www.altek.ua (далі – Сайт).

1.4 Цим Положенням отримувач послуг компанії Альтек повідомлений та дає свою згоду про
об’єктивну необхідність, що виникає в процесі роботи Сайту та отримання послуг компанії Альтек,
дозволити доступ до своїх персональних даних для програмних засобів та третіх осіб (партнерів або
постачальників послуг). Цей доступ забезпечується виключно для цілей, визначених цим
Положення. У разі незгоди суб’єкта персональних даних повністю або частково за умовами цього
Положення – використання Сайту та його сервісів має бути негайно припинено.

1.5. У цьому Положенні використовуються такі поняття, терміни та скорочення:
Персональні дані (ПДн) – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної чи
визначається фізичної особи (суб’єкта персональних даних);
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій)
здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів
персональними даними, включаючи збір, записку, систематизацію, накопичення,
зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), вилученням, використанням, передачею
(поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням,
знищенням персональних даних;
Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або
певному колу осіб;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за
винятком випадків, коли обробка необхідна уточнення персональних даних);

Знищення персональних даних – дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст
персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) в результаті яких
знищуються матеріальні носії персональних даних;
Знеособлення персональних даних – дії, внаслідок яких стає неможливим без використання
додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному суб’єкту
персональних даних;
Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться у базах
даних та інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їхню обробку.
Cookies – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером та збережений на комп’ютері
відвідувача сайту, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу у HTTP-запиті
під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.
IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом
IP.

1.6 До цього Положення є доступ будь-який суб’єкт персональних даних.

2. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. У Проекті обробляються персональні дані фізичних осіб, які залишили заявку, придбали товар
або підписалися на розсилку новин компанії Altek.

2.2 Перелік оброблюваних персональних даних:
прізвище ім’я по батькові;
контактна інформація (телефон, e-mail, skype);
місто проживання (заповнюється суб’єктом за бажанням);
банківські реквізити, що заповнюються під час оплати товару.

2.3 На сайті використовуються кукі (Cookies) та дані про відвідувачів від сервісів статистики
відвідуваності (IP адреса; інформація з cookies, інформація про браузер, час доступу до сайту,
адресу сторінки, на якій розташований рекламний блок, реферер (адреса попередньої сторінки).
За допомогою цих даних збирається інформація про дії відвідувачів на сайті з метою покращення
його змісту, покращення функціональних можливостей сайту та, як наслідок, створення якісного
контенту та сервісів для відвідувачів

2.4. Суб’єкт персональних даних може будь-якої миті змінити налаштування свого браузера
так, щоб усі файли cookie блокувалися або здійснювалося повідомлення про їхнє надсилання. При
цьому суб’єкт повинен розуміти, що деякі функції та сервіси Проекту не зможуть працювати належним чином
чином.

3. ОБРОБКА І ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1 При визначенні обсягу та змісту оброблюваних персональних даних Компанія

Альтек
керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Трудовим кодексом України та
законодавством України у сфері захисту персональних даних

3.2 Обробка персональних даних здійснюється у таких цілях:
для належного виконання договору купівлі-продажу товарів чи інших оплачуваних послуг компанії
Альтек;
для вдосконалення та персоналізації послуг компанії Альтек;
для надання рекламних та маркетингових матеріалів;
для виявлення, запобігання, пом’якшення наслідків та розслідування шахрайських чи незаконних
дій щодо компанії Альтек.

3.3 Обробці підлягають лише персональні дані, що відповідають цілям їхньої обробки. Персональні
дані не можуть бути використані з метою заподіяння майнової та моральної шкоди суб’єктам
персональних даних

3.4 Обробка персональних даних проводиться без обмеження строку будь-яким законним
способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних із використанням коштів
автоматизації або без використання таких засобів (змішана обробка) за допомогою мережі
Інтернет.

3.5 Усі персональні дані надаються (збираються) безпосередньо від суб’єкта персональних даних.

3.6 Суб’єкт самостійно приймає рішення про надання своїх персональних даних та дає згоду на них
обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Така згода також означає згоду суб’єкта на
передачу третім особам, за дорученням обробки своїх персональних даних третім особам, зокрема
на транскордонну передачу даних за допомогою мережі Інтернет (якщо така передача
необхідне ефективного надання послуг).

3.7. Згода на обробку персональних даних надається під час заповнення спеціальних форм
підписки на сайті при оформленні заявки на укладання відповідного договору про надання послуг
або безпосередньо під час оплати товару за зазначеним договором. При цьому окрема
письмова згода не потрібна.

3.8. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних
будь-який час шляхом звернення до служби підтримки компанії Альтек на електронну адресу
info@altek.ua

При цьому компанія не дає гарантії, що у разі такого звернення послуги, які ще не були надані на
момент отримання зазначеного відкликання, будуть надані належним чином.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ПРИ ОБРОБЦІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Суб’єкти персональних даних зобов’язані надавати лише достовірні персональні дані та
своєчасно повідомляти про зміну своїх персональних даних. При цьому компанія Альтек не
здійснює перевірку достовірності таких відомостей та приймає їх на віру як є. Ризик надання
недостовірних персональних даних при цьому несе сам суб’єкт персональних даних.
4.2. Кожен суб’єкт персональних даних має право:
на отримання повної інформації про свої персональні дані та вільний безкоштовний доступ до
свої персональні дані, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних;
вимагати від компанії Альтек уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення
у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими чи ні
необхідні для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо
захисту своїх прав;
інші права, передбачені законодавством України.

4.3. Суб’єкт персональних даних має право самостійно внести необхідні зміни до персональних даних
даних, вказаних під час реєстрації на Сайті. При цьому суб’єкт персональних даних забезпечує
своєчасне повідомлення компанії Альтек про зміни шляхом надсилання відповідної заяви до
службу підтримки info@altek.ua

4.2 Компанія Альтек зобов’язана безоплатно надати суб’єкту персональних даних можливість
ознайомлення з персональними даними, що належать до цього суб’єкта, а також внести до них
необхідні зміни при наданні суб’єктом персональних даних відомостей, що підтверджують, що
персональні дані є неповними, застарілими, неточними чи незаконно отриманими. Про внесені
зміни та вжиті заходи компанія Альтек зобов’язана повідомити суб’єкта або його представника та
вжити розумних заходів для повідомлення третіх осіб, яким персональні дані цього суб’єкта були
передані.
4.3 Розгляд запиту суб’єкта за його персональними даними здійснюється протягом 30
(тридцяти) календарних днів з моменту такого звернення, якщо інший термін не встановлений цим
Положення. При цьому все листування за такими запитами здійснюється через службу підтримки
шляхом надсилання повідомлень електронною поштою суб’єкта персональних даних.

4.4 Усі звернення суб’єктів персональних даних з питань, що стосуються обробки персональних даних
даних, що фіксуються в електронному вигляді.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 З метою ефективної обробки персональних даних, належного виконання ув’язненого

чекаю
компанією Альтек та суб’єктом персональних даних договором Компанія Альтек має право
доручити обробку персональних даних іншим юридичним або фізичним особам на підставі
договору (далі — доручення Проекту), у тому числі шляхом транскордонної передачі даних по
за допомогою Інтернету. При цьому окремої згоди суб’єкта персональних даних на наступне
передачу не потрібно. Особа, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням компанії
Альтек, повинна дотримуватися принципів і правил обробки персональних даних,
передбачених законодавством України щодо персональних даних.
5.2. Передача персональних даних суб’єктів, із якими взаємодіє Альтек, здійснюється
тільки для належного виконання зобов’язань за укладеними договорами (угодами), у межах яких
компанія Альтек та зазначені суб’єкти взаємодіють.
5.3 Під час передачі персональних даних суб’єкта компанія Альтек зобов’язана попереджати
осіб, які отримують персональні дані суб’єктів, про те, що ці дані можуть бути використані тільки в
цілях, для яких вони повідомлені, та вимагати від цих осіб забезпечення конфіденційності отриманих
персональних даних

6. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Зберігання персональних даних здійснюється в електронній формі у відповідних
інформаційних системах персональних даних, що розміщуються в базах даних на території
України.

6.2 Зберігання персональних даних здійснюється з обмеженням доступу, у тому числі шляхом
створення відповідних рівнів доступу.

6.3 Зберігання персональних даних суб’єктів має відбуватися у порядку, що унеможливлює
їхню втрату або їх неправомірне використання.

6.4 Персональні дані, що містяться в різних електронних базах та обробка яких здійснюється
різних цілей, зберігаються окремо.

7. ПРИПИНЕННЯ ОБРОБКИ І ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1 У разі виявлення неточних персональних даних під час звернення суб’єкта персональних даних
або на запит уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних компанія

Альтек зобов’язана здійснити блокування персональних даних, що належать до цього суб’єкта
персональних даних або забезпечити їхнє блокування (якщо обробка персональних даних
здійснюється іншою особою, яка діє за дорученням) з моменту такого звернення або отримання
вказаного запиту на період перевірки, якщо блокування персональних даних не порушує права
інтелектуальної власності

7.2 У разі підтвердження факту неточності персональних даних компанія Альтек на підставі
відомостей, наданих суб’єктом персональних даних або уповноваженим органом захисту прав
суб’єктів персональних даних чи інших необхідних документів зобов’язана уточнити персональні дані
дані або забезпечити їх уточнення (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою
особою, яка діє за дорученням) протягом 7 робочих днів з дня подання таких відомостей та зняти
блокування персональних даних

7.3 У разі виявлення неправомірної обробки персональних даних, що здійснюється компанією
Альтек або особою, яка діє за довіреністю, компанія Альтек у строк, що не перевищує трьох
робочих днів від дня виявлення, зобов’язана припинити неправомірну обробку персональних
даних або забезпечити припинення неправомірної обробки персональних даних дійовою особою
за дорученням.

7.4 Якщо забезпечити правомірність обробки персональних даних неможливо, компанія
Альтек у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня виявлення неправомірної обробки
персональних даних, зобов’язана знищити такі персональні дані або забезпечити їхнє знищення. Про
усунення допущених порушень або знищення персональних даних компанія Альтек
зобов’язана повідомити суб’єкт персональних даних, а у разі, якщо звернення суб’єкта
персональних даних або запит уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних
дані були направлені уповноваженим органом захисту прав суб’єктів персональних даних,
також зазначений орган.

7.5 У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на їхню обробку компанія Альтек
зобов’язана припинити їх обробку або забезпечити припинення такої обробки (якщо обробка
персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням) та у разі, якщо збереження
персональних даних більше не потрібно для цілей обробки персональних даних, знищити
персональні дані або забезпечити їх знищення (якщо обробка персональних даних здійснюється
іншою особою, яка діє за довіреністю) у строк, що не перевищує 30 років.

7.6 Компанія Альтек має право продовжити використання персональних даних про суб’єкта
підсумком розгляду відкликання згоди на їх обробку, забезпечивши знеособлення такої
інформації.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1 Компанія Альтек при обробці персональних даних використовує необхідні правові,
організаційних та технічних заходів від неправомірного чи випадкового доступу до них, знищення,
збочення, блокування

е, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також
інших неправомірних дій за персональними даними.

8.2 Забезпечення безпеки персональних даних досягається, зокрема:
оцінкою ефективності заходів, що вживаються для забезпечення безпеки персональних даних,
введення в експлуатацію інформаційної системи персональних даних;
виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів для їх
усунення та недопущення повторення;
відновленням персональних даних, модифікованих або знищених через несанкціоноване
доступ до них;
встановлення правил доступу до персональних даних, що обробляється компанією Альтек, та їх
використанням в інформаційних системах персональних даних, які не є захистом даних
обробляються.

8.3 Основні організаційні заходи щодо захисту персональних даних у компанії Альтек:
оформлення передачі персональних даних клієнтів компанії Альтек третім особам на основі
договорів, що містять умови про необхідність дотримання конфіденційності інформації, що передається
та відповідальність за недотримання такої вимоги;
регламентація складу третіх осіб, до послуг яких компанія Альтек звертається у процесі
обробка персональних даних;
суворий, виборчий та обґрунтований розподіл конфіденційної інформації, до якої вони мають у своєму розпорядженні
право доступу;
грамотна організація процесу знищення конфіденційної інформації

8.4 Як технічні заходи захисту персональних даних у Проекті застосовуються: антивірусний захист,
міжмережеві екрани, спеціалізовані засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу
надаються відповідними сервісами та ПЗ, що використовуються Оператором при наданні своїх послуг.
послуг.

8.5 На сайті можуть бути розміщені посилання на сторонні сайти та служби, які компанія Альтек не
контролює та не несе відповідальності за безпеку та/або конфіденційність будь-якої інформації, що
збирається сторонніми сайтами та/або службами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГЛАШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, що містить
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1 Треті особи, які отримали доступ до персональних даних суб’єктів персональних даних
компанії Альтек та винні у порушенні їх конфіденційності, несуть відповідальність у порядку,
встановленому законодавством України, у тому числі і згідно з укладеним з компанією Альтек
договором, яким такий доступ було надано.

9.2 Компанія Альтек не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних
даних Користувачів, що сталося внаслідок:
технічних неполадок у програмному забезпеченні та в технічних засобах та мережах
знаходяться поза контролем компанії Альтек;
у зв’язку з навмисним або ненавмисним використанням Сайту компанії Альтек не за їх прямим
призначенням третіми особами чи самим суб’єктом персональних даних;
незабезпечення конфіденційності паролів доступу або навмисної передачі паролів доступу,
іншої інформації із Сайту самим суб’єктом персональних даних при отриманні послуг компанії
Альтек (використання Сайту) іншим особам, які не мають доступу до цієї інформації;
неправомірних дій третіх осіб щодо доступу до даних Сайту, у т.ч. персональних даних

9.3 Компанія Альтек не несе відповідальності за обробку персональних даних третіх осіб, які
отримувач послуг компанії Альтек повідомив як свої власні. Ризик притягнення до відповідальності
у цьому випадку несе отримувач послуг.

10. Вирішення суперечок

10.1 До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між суб’єктом
персональних даних та компанією Альтек, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової
пропозиції про добровільне врегулювання спору).

10.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово
повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

10.3 У разі недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до
чинне законодавство України.

10.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між суб’єктом персональних даних та компанією
Альтек застосовується чинним законодавством України.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1 Компанія Альтек має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди
суб’єктів персональних даних

11.2 Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше
не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

11.3 Пропозиції та зауваження щодо внесення змін до Політики конфіденційності слід надсилати на
адреса info@altek.ua.

Back to Top
Товар додано у ваш кошик